مسواک تخصصی پروسنستیو بسیار نرم

Trisa Pro Sensitive Soft Professional Toothbrush