مسواک تریزا اکسترا وایت اسموکر متوسط

Trisa Extra White Smoker Medium Toothbrush